Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Ymunwch â thîm CEIC ar gyfer ein Cynhadledd Wanwyn, 17eg Mawrth 2022, i ddysgu am y gwaith gwych sy’n cael ei wneud ar draws De Cymru a’i gyfraniad at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Dysgwch fwy

Mae prosiect CEIC yn cael ei ategu gan bedair prif egwyddor.

Logo icon showing the circular economy through a leaf in a circle

Yr Economi Gylchol

Adeiladu tuag at darged diwastraff drwy wella dealltwriaeth o’r economi gylchol

Logo icon depicting networks of people

Rhwydweithiau Arloesi

Creu Cymunedau Ymarfer i chwalu seilos ac annog cyfathrebu

Logo icon depicting knowledge through a jigsaw piece

Mynediad at Wybodaeth

Creu carfan o weithredwyr sector cyhoeddus Cymreig i ddatblygu sgiliau ac offer gweithredol

Logo icon of people to show generations

Cenedlaethau’r Dyfodol

Creu gweledigaeth gynaliadwy ar gyfer Dyfodol Cymru

Ffatri Injan Ford Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r holl astudiaethau achos a ddisgrifiwyd yma wedi eu cymryd o’r prosiect ‘Datblygu Perfformiad Arloesedd Cwmnïau a Chlystyrau Cadwyn Cyflenwi’, un o brosiectau rhagflaenol CEIC.

Beth yw barn ein cleientiaid?

“Mae’r offer a gwybodaeth rydym wedi’u cael gan y rhaglen wedi bod o werth gwirioneddol. Rydym nawr yn dechrau gweld y buddion amgylcheddol a'r arbedion arian o’n buddsoddiad mewn dulliau 4.0 diwydiant, sy’n hynod gyffrous i ni yma.”

Uwch Beiriannydd Technoleg Newydd

Ffatri Injan Ford Pen-y-bont ar Ogwr

“Mae’r strwythur a’r mapio yn arwain at feddylfryd a syniadau newydd. Mae gennym ffordd gwbl newydd o edrych ar yr hyn rydym am ei wneud i ddatrys problem... Rydym yn ystyried partneriaeth gyda chwmni arall [i ddatblygu cynnyrch newydd] ni fyddem byth wedi ystyried cynt...

Uwch Reolwr Arloesedd

A oes gennych chi ddiddordeb?

Os ydych yn cael eich cyflogi gan sefydliad yn y sector cyhoeddus neu drydydd sector ac mae gennych chi ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y rhaglen CEIC, cwblhewch ein ffurflen gais

Mynegwch Ddiddordeb