Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

1st March 2021

Gweithredu heddiw ar gyfer dyfodol gwell

Cymru yw’r unig wlad yn y byd sydd wedi deddfu i ddiogelu cenedlaethau’r dyfodol. Mae agoriad ted talk Sophie Howe yn grynodeb pwerus o ymrwymiad Cymru i adeiladu gwell dyfodol. Crëwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 2015, ac mae’n amlinellu rhwymedigaeth gyfreithiol i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru fel cenedl.

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i’r holl brif sefydliadau cyhoeddus amlinellu sut maent yn gweithredu ar gyfer yr hirdymor, a sut y bydd y penderfyniadau a wneir ganddynt yn sicrhau llesiant cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru. Drwy gyfranogi yn CEIC, bydd ymarferwyr yn y sector cyhoeddus yn cael yr adnoddau a’r technegau sydd eu hangen i ymgorffori mwy o egwyddorion yr economi gylchol ac arloesi. Mae rhagor o wybodaeth am ein dull gweithredu yma.

Protest on climate change

Dyfodol Cymru

Mae CEIC yn mynd i’r afael â nifer o egwyddorion a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Yn gyntaf, mae’r prosiect yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ‘Cymru Ffyniannus’ drwy greu swyddi gwyrdd, sicrhau defnydd mwy effeithlon o adnoddau yn yr economi, a rhoi cyfleoedd i arloesi a datblygu sgiliau a chymwysterau. Yn ail, bydd CEIC yn cyfrannu at ‘Cymru Gyfnerth’ drwy helpu i leihau neu wrth-droi’r broses o golli bioamrywiaeth drwy leihau ymelwa ar adnoddau naturiol ac allyriadau carbon a chynhesu byd-eang cysylltiedig a thrwy hynny leihau’r broses ganlyniadol o golli cynefin. Mae’r economi gylchol hefyd yn helpu busnesau i ddod yn fwy cadarn drwy ddefnydd mwy effeithlon o adnoddau a sicrhau cyflenwad mwy dibynadwy o ddeunyddiau crai fforddiadwy. Yn drydydd, mae CEIC yn hwyluso ‘Cymru Iachach’, gan ddiogelu a gwella iechyd drwy leihau allyriadau sy’n gysylltiedig â gwastraff a rheoli gwastraff, a thrwy ddarparu cyflogaeth. At hynny, mae’r prosiect yn cyfrannu at ‘Cymru Fwy Cyfartal’ drwy ddarparu hyfforddiant, sgiliau a swyddi newydd o bosibl (drwy dwf yn y trydydd sector ymhlith y boblogaeth. Bydd sgiliau o’r fath yn helpu i greu ‘Cymru o Gymunedau Cydlynus’ drwy ymgysylltu â chymunedau o ran rheoli gwastraff mewn ffordd gynaliadwy, gan gynnwys ailgylchu, ailddefnyddio ac ailddosbarthu bwyd dros ben. Yn olaf, mae’r prosiect yn cyfrannu at ‘Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang’, drwy gyfrannu at nod defnydd adnoddau un blaned Llywodraeth Cymru a helpu i leihau neu wrth-droi’r broses o golli bioamrywiaeth fyd-eang drwy leihau ymelwa ar adnoddau naturiol drwy wneud y defnydd o adnoddau yn fwy effeithiol, effeithlon a chylchol.

Rhagor o wybodaeth am yr economi gylchol
Image showing protest on climate change

Grym y bobl

Mae Sophie yn sôn am greu cymunedau cysylltiedig yng Nghymru. Rydym yn credu’n gryf yng ngrym cydberthnasau rhyng-sefydliadol a sut y gellir defnyddio cydweithrediadau i sbarduno newid.Drwy greu Cymunedau Ymarfer rhyng-sefydliadol, bydd cyfranogwyr CEIC yn cydweithio i ddatblygu atebion gwasanaeth newydd yn rhanbarthol. Bydd y rhaglen yn hwyluso’r broses o gyd-greu’r atebion hyn i sicrhau arbedion maint a chreu partneriaethau cydweithredol.

Gwnewch gais nawr
Stock image on less CO2 usage

Economi carbon isel

Er mwyn cyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sicrhau comisiynau sero net ar gyfer 2050, mae gennym oll rôl i’w chwarae. Gall ymgorffori egwyddorion yr economi gylchol fod yn gam cyntaf hollbwysig tuag at greu economi carbon isel. Drwy ddylunio i osgoi gwastraff, ailddefnyddio ac ailbwrpasu deunyddiau ac adfywio systemau naturiol, gall pob sefydliad chwarae rôl hollbwysig i sicrhau hirhoedledd a chynaliadwyedd ein gwlad. Mae Sophie yn sôn am y Gymru yr hoffem ei throsglwyddo, a sut mae ein holl gamau gweithredu yn llywio dyfodol Cymru: felly mae angen i ni newid yn awr.

Awdur: Mae Emily Bacon yn ddarlithydd yn yr Prifysgol Abertawe.
Rhagor o wybodaeth am yr Tîm CEIC yma.