Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Astudiaethau Achos CEIC

Mae gan y prosiect Cymunedau Arloesi Economi Gylchol (CEIC) nifer o astudiaethau achos sy’n dangos llwyddiant ein dull gweithredu. Mae CEIC yn adeiladu ar y cysyniadau a brofwyd o fewn dau brosiect blaenorol a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru, sef Arloesi Agored Cymunedau Ymarfer (OICoP) a Datblygu Perfformiad Arloesi mewn Cwmnïau a Chlystyrau Cadwyni Cyflenwi (DIPSFSCC).

Datblygu Perfformiad Arloesi mewn Cwmnïau a Chlystyrau Cadwyni Cyflenwi (DIPSFSCC)

Roedd prosiect DIPSCC yn brosiect SMARTExperistance dan arweiniad Prifysgol Abertawe a ariannwyd gan yr ERDF. Roedd yn rhoi sylw i’r rhwystrau i arloesi a datblygu Ymchwil a Datblygu newydd gyda chadwyn gyflenwi gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Welsh Water

Gwneud pethau’n wahanol

“Roedd y rhaglen yn dda iawn i ni yn y sefyllfa roedden ni ynddi. Roedden ni’n gwybod fel busnes wrth edrych ymlaen at 2050 y byddai ein gweledigaeth i adeiladu sefydliad mwy cadarn yn golygu bod gofyn i ni wneud pethau’n wahanol iawn... roedd angen i ni ddeall ein problemau a’r atebion.”

Trystan Davies

Defnyddio model arloesi

“Roedden ni wedi defnyddio’r hyn roedden ni wedi’i ddysgu ar y rhaglen i fynd yn ôl at ein cyflenwr a thrafod yr heriau roedden ni wedi’u hwynebu gyda’r cynnyrch, a’r hyn roedden ni’n meddwl oedd angen ei wneud yn wahanol.”

Trystan Davies

Proses a modelu

"Drwy DIPFSCC, fe wnaethon ni nodi’r broblem, nodi ein hanghenion allweddol, ac yna siarad am ddyluniadau gyda’n cyflenwyr.”

Trystan Davies

Gwerth ychwanegol

"Bydd ein hateb newydd yn cynhyrchu data a fydd yn ein helpu i reoli asedau yn y tymor hir er mwyn deall pryd a pha mor effeithiol y gallwn gynnal ased, a phryd y mae’r cynnyrch hwnnw wedi dod i ddiwedd ei oes ddefnyddiol."

Trystan Davies

Perthynas â chyflenwyr

“Rydyn ni’n sicr wedi datblygu cysylltiadau mwy effeithiol â chyflenwyr. Rydyn ni’n deall beth yw eu galluoedd, gan fod yn agored ar y ddwy ochr, gan ein galluogi i ddeall sut y gellid cymhwyso’r cysylltiadau hyn i’n hystâd gyffredinol o offer.”

Trystan Davies

Dod ag arloesedd yn fyw

“Roedd y rhaglen yn gyfle gwych i ddod â phobl eraill o Dŵr Cymru, nad ydynt o reidrwydd yn ymwneud yn uniongyrchol â’r tîm arloesi, i gael hyfforddiant ac arsylwi’r hyn mae pobl eraill yn ei wneud er mwyn dod ag arloesedd yn fyw.”

Euan Hampton

Defnyddio’r model

“Am gyfnod rhy hir, rydyn ni wedi dibynnu ar y diwydiant i gyflwyno offer a thechnegau i ni, ac wedi defnyddio hynny i ddatrys y problemau sydd gennym. Fe ddylem fod yn trafod ein problemau ac yn datblygu gyda’n gilydd.”

Euan Hampton

Dod ag arbenigedd ynghyd

“Roedd gweithio gyda’n cyflenwyr i ddarlunio’r gwaith a gweithredu’r ateb yn ddefnyddiol iawn.”

Euan Hampton

Rhannu problemau a heriau

“Fy nod o’r sesiynau oedd profi sut gall Dŵr Cymru ddelio â datblygu cynnyrch a sut, fel sefydliad, mae angen i ni newid o ran y ffordd rydyn ni’n gweithio gydag eraill ac yn rhannu ein problemau a’n heriau.”

Euan Hampton

Awydd am arloesedd

“Roedd yn ddefnyddiol iawn i Ddŵr Cymru gael ei weld fel cwmni sydd eisiau arloesi a dod â chyflenwyr at ei gilydd.”

Euan Hampton

Arloesi Agored Cymunedau Ymarfer (OiCoP)

Roedd y rhaglen Arloesi Agored Cymunedau Ymarfer yn adeiladu ar fethodoleg DIPFSCC i gynnwys cwmnïau ar draws gwahanol sectorau. Roedd y rhaglen yn defnyddio egwyddorion arloesi agored i adeiladu Cymunedau Ymarfer.

Ford Engine Plant

Gair am Ford

“Roedd angen lle arnom ni i fod yn greadigol a datblygu gwahanol dechnolegau. Fe gawson ni’r syniad yn y gweithdy arloesi ar OiCoP – rhoddodd syniad i ni o sut i ddylunio’r labordy arloesi i gyd-fynd yn well â’r hyn yr oedden ni eisiau ei wneud.”

Phil Moreton

Gwnewch gais nawr

Gwerth cydweithio ag eraill

"Yn gynnar iawn, fe wnaethon ni sylweddoli nad oedden ni’n gwybod popeth a bod angen i ni ymgysylltu â’r byd academaidd lleol a chwmnïau lleol. Mae cymryd rhan yn y gweithdai arloesi a rhedeg rhai o’n syniadau am brosiectau drwy’r model Dylunio sy’n Canolbwyntio ar Bobl gyda chwsmeriaid posibl wedi ein galluogi i ddatblygu cynnyrch gwell.”

Phil Moreton

Rhagor o wybodaeth

Yr hyn a ddysgwyd ar y rhaglen

“Yn draddodiadol, rydyn ni’n beirianwyr proses – rydyn ni’n gwybod sut mae rhoi injans at ei gilydd, ond dydyn ni ddim – neu doedden ni ddim yn gwybod – sut i ddylunio cynnyrch a dod â nhw i farchnad. Felly roedd dysgu am y model UX a’r dull dylunio sy’n canolbwyntio ar bobl i ddatblygu ein cynnyrch yn gwbl allweddol i bob un prosiect rydyn ni wedi gweithio arno.”

Phil Moreton

Argraffu 3D

“Roedd dysgu am yr economi gylchol wedi rhoi’r syniad i ni fynd yn ôl ac edrych ar y deunyddiau roedden ni’n eu defnyddio – rydyn ni nawr wedi dod o hyd i ddeunyddiau wedi’u hailgylchu sydd wedi arwain at arbedion cost ac wedi gwella perfformiad yr injan.”

Phil Moreton

Rhannu arferion gorau

“Mae ein labordy arloesi wedi rhoi clod mawr i’r orsaf, ac mae nawr yn mynd i gael ei efelychu mewn llawer o ffatrïoedd injan eraill ledled Ewrop, oherwydd mae hyn yn cael ei weld fel y ffordd o redeg ochr arloesi’r busnes.”

Phil Moreton