Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Tîm Cyflawni

Mae gan Gary 30 o brofiad ym maes busnes ac addysg, gydag 20 mlynedd mewn rolau trosglwyddo gwybodaeth mewn Sefydliadau Addysg Uwch. Mae Gary yn academydd ymarferol ym maes Arwain a Rheoli sydd â record eithriadol o arwain rhaglenni newydd a phrosiectau mawr. Mae’n frwd iawn o blaid datblygu sefydliadol drwy ddatblygu sgiliau arwain ac arloesi. Mae ganddo hanes profedig o ddylunio, datblygu a chyflwyno rhaglenni a mentrau arwain a rheoli. Ar hyn o bryd, mae’n cyfarwyddo prosiect Cymuned Arloesi’r Economi Gylchol (£3.9m, ESF). Cyn hyn, gwnaeth ddatblygu’r fframwaith cysyniadol a chyfarwyddo’r rhaglen ‘Arwain Twf’ hynod lwyddiannus  (£7.9m ESF, ION Leadership) a hwylusodd enillion mewn cynhyrchiant a thwf busnes mewn dros 900 o BBaChau ledled Cymru. Yn ddiweddar, cyflwynodd raglenni arloesi i fusnesau ledled Cymru, gan gynnwys:y Rhaglen Arloesi Agoredrhaglen DIPFSCC  (a ariannwyd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru) a’r rhaglen Sgiliau ar gyfer Arloesi mewn Gweithgynhyrchu  (a ariannwyd gan UKCES).  Bu gynt yn Gyfarwyddwr y Ganolfan Ragoriaeth mewn Sgiliau Arwain a Rheoli yng Nghymru (£2.9m) ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae Dr Rudd yn raddol ddatblygu o fod yn wyddonydd technegol i fod yn wyddonydd cymdeithasol. Ar ôl degawd yn ymchwilio i atebion technolegol i newid yn yr hinsawdd ar ddau gyfandir, sylweddolodd yn sydyn yn 2018 fod y gwaith o gyfleu newid yn yr hinsawdd a’i atebion yn llawer pwysicach nag unrhyw beth y gallai obeithio ei ddatblygu mewn labordy. Mae Jennifer yn gyfarwydd â’r economi gylchol o safbwynt cemegol, gan weithio ar baneli solar, yr economi hydrogen a charbon deuocsid i danwyddau. Mewn ymdrech i sicrhau newid gwirioneddol ar lefel ranbarthol, ymunodd â phrosiect CEIC fel rheolwr rhaglen ym mis Medi 2020.

Mae Jennifer wedi sôn am yr argyfwng hinsawdd drwy anerchiadau cenedlaethol, ar y radio ac yn y cyfryngau argraffedig a rhoddodd ddarlith TEDx yn 2019. Mae’n cael ei gwahodd yn rheolaidd i roi anerchiadau ar liniaru newid yn yr hinsawdd ac addysg newid yn yr hinsawdd ac fe’i henwebwyd am ddwy wobr gan Brifysgol Abertawe yn 2020.

 

Mae Tony yn addysgwr gweithredol, yn hyfforddwr effeithiol ac yn rheolwr pobl. Gall Tony hwyluso dysgu unigol, dysgu mewn tîm a dysgu sefydliadol i gyfrannu at ddatblygiad a thwf llwyddiannus. Mae’n frwdfrydig am foderneiddio ymddygiadau arweinyddiaeth ac ymgysylltu â phobl mewn sefydliadau sy’n canolbwyntio ar y dyfodol. Mae gan Tony brofiad o ddechrau busnesau newydd, gweithrediadau a rheoli newid mewn sefydliadau masnachol, cyhoeddus ac nid er elw yn y DU ac yn rhyngwladol. Yn fwy diweddar, mae Tony wedi cael profiad helaeth fel addysgwr arbrofol a chymdeithasol drwy addysgu ar raglenni newid arweinyddiaeth megis ION Leadership, Sgiliau ar gyfer Arloesi mewn Gweithgynhyrchu a LEAD Cymru.

 


Mae gan Emily ddiddordebau ymchwil mewn arloesi, trosglwyddo gwybodaeth a chydweithredu rhyng-sefydliadolCanolbwyntiodd ei hymchwil PhD ar yr amodau ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth ar draws ecosystemau arloesi yn llwyddiannus. Mae wedi cyhoeddi gwaith ar lwyddiant i drosglwyddo gwybodaeth mewn partneriaethau ecosystem, cydberthnasau cydweithredol a phartneriaethau rhwng prifysgolion a diwydiant mewn cyfnodolion academaidd ac iddynt fri rhyngwladol. Mae Emily wedi cydweithio â sefydliadau amlwladol i lywio eu harferion ecosystem ac ystyried sut y gellir defnyddio cydweithredu rhyng-sefydliadol i sicrhau llwyddiant.A hithau â chefndir mewn addysgu, mae wedi cael profiad o addysgu mewn meysydd pwnc gan gynnwys rheoli arloesi, systemau gwybodaeth ac e-fusnes. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn rhwydweithiau arloesi a throsglwyddo gwybodaeth ar lefel unigol a lefel sefydliadol.

 

Mae Andrew wedi ymwneud ag addysg weithredol a arweinir gan y brifysgol ers dros 25 mlynedd, gan gyfrannu at amrywiaeth eang o ddarpariaeth sy’n seiliedig ar ymgynghoriaeth a mentrau datblygu sefydliadol. Mae rhai o’i gleientiaid mawr wedi cynnwys Ford Motor Company, Hewlett Packard, Admiral Insurance, y Bathdy Brenhinol, Cofrestrfa Tir EM. Mae wedi datblygu diddordeb penodol mewn meithrin gallu arweinyddiaeth mewn sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus ac wedi arwain mentrau mawr yn GIG Cymru, gan helpu dros 300 o Uwch-gofrestrwyr i ddatblygu sgiliau arwain clinigol yn barod ar gyfer rolau meddygon ymgynghorol. Mae wedi gweithio’n helaeth gydag awdurdodau lleol yn y rhanbarth ac wedi arwain chwe rhaglen fawr ar ran awdurdodau yn y de. Mae Andrew yn frwdfrydig am addysgu ac wedi cefnogi rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig dros yr 25 mlynedd diwethaf ynghyd ag ymgymryd ag amrywiol gyfrifoldebau rheoli, gan gynnwys cyfarwyddwr y rhaglen MBA a phennaeth arloesi. Ar hyn o bryd, mae’n gwneud cyfraniad arbenigol i raglen MSc Cyfrifyddu Strategol. Mae’n cyfrannu i raglen Cymdeithas y Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA) ac mae’n gyfrifol am addysgu dysgwyr proffesiynol blwyddyn olaf sy’n astudio arweinyddiaeth busnes strategol. Cydnabyddir y rhaglen fel canolfan ragoriaeth ar ôl ennill statws ‘Platinwm’ gan ACCA.

 

Mae Carla yn ddarlithydd yn yr Ysgol Reolaeth ac yn cyfrannu i waith dylunio a darparu CEIC er mwyn gwella cynhyrchiant a sicrhau buddiannau’r Economi Gylchol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae’n cyfrannu i fodiwl Arferion Busnes Cynaliadwy a Moesegol o’r cwrs BA (Anrhyd) Busnes a Rheoli a’r cwrs MSc Rheoli Busnes Rhyngwladol. Cyn ymuno â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd, bu’n gymrawd ôl-ddoethurol ESRC yn Ysgol Daearyddiaeth Gynllunio Prifysgol Caerdydd, gan ledaenu’r ffactorau llwyddiant allweddol y mae angen iddynt fod ar waith i roi ynni adnewyddadwy ar waith. Cyfrannodd at y gwaith o gyflwyno’r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth Gynaliadwy a CMI Lefel 7. Mae Carla yn ymchwilydd profiadol â chefndir ym maes economeg, arloesi a datblygu economaidd ac arbenigedd ar ddaearyddiaeth arloesi a rôl polisi. Mae wedi ymchwilio i’r systemau sy’n arwain at ledaenu technolegau ynni adnewyddadwy, effeithlonrwydd ynni ac ôl-osod ar raddfa drefol. Mae gan Carla gryn brofiad o gyfrannu at ysgolheictod rhyngddisgyblaethol, ac mae wedi gweithio ar brosiectau ar gyfer yr EPSRC, ESRC, y Comisiwn Ewropeaidd, NESTA a Llywodraeth Cymru. Mae wedi cyfrannu at nifer o gyhoeddiadau, erthyglau mewn cyfnodolion a llyfrau. Enillodd PhD o Brifysgol Caerdydd.

 

Mae Katie wedi’i lleoli ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ac mae’n rhan o dîm cyflawni CEIC ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.Hyfforddodd fel cemegydd yn wreiddiol ond gwnaeth diddordeb gwyddonol Katie mewn deunyddiau ei harwain at ddechrau gofyn cwestiynau am y ffordd rydym yn eu defnyddio mewn bywyd bob dydd ac, yn benodol, beth fyddai canlyniadau amgylcheddol a chymdeithasol gorddefnyddio deunyddiau. Bu newid gyrfa ac mae Katie bellach yn helpu busnesau i wella eu perfformiad amgylcheddol drwy ddylunio – sydd wedi golygu dod yn gyfarwydd iawn â’r syniad o economi gylchol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn CEIC, mae Katie yn gobeithio cael gwybod mwy am farn sefydliadau yn y sector cyhoeddus am yr economi gylchol a rhoi cymorth i droi syniadau sy’n ymwneud â’r economi gylchol yn weithredoedd.

Rheolwr prosiect ar gyfer tîm CAEG Caerdydd yw Jill Davies. Yn dilyn gyrfa lwyddiannus mewn rheoli manwerthu a dosbarthu ym Marks and Sencer plc, mae gan Jill dros 25 mlynedd o brofiad yn rhedeg ei busnes Hyfforddi a Datblygu ei hun gan gynnwys 15 mlynedd yn gweithio ar brosiectau Datblygu Busnes Llywodraeth Cymru. Mae hi’n weithiwr proffesiynol profiadol a hyblyg, sy’n gallu darparu cymorth a chyngor ymarferol i gefnogi datblygiad busnes ac arweinyddiaeth.

Mae bod yn Arbenigwr Buddsoddwyr mewn Pobl ac yn Asesydd ar gyfer Gwobrau Hyfforddi’r Dywysoges Frenhinol wedi rhoi’r cyfle iddi weld a rhannu arfer gorau ar draws amrywiaeth eang o sectorau. Mae Jill wedi gweithio fel rhan o’r Tîm LEAD Cymru/ION Leadership ym Mhrifysgol Abertawe, yn ysgrifennu a chyflawni newid arweinyddiaeth a gweithgareddau datblygu, gan hyfforddi a chefnogi dros 800 o gynrychiolwyr.

Tîm Cymorth

 

Mae gan Kay gefndir ym maes rheoli gwybodaeth ac ymgynghoriaeth a gwerthuso yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Mae ei haseiniadau ymgynghori yn cynnwys trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau i alluogi sefydliadau i feithrin gallu yn fewnol er mwyn gweithredu ar newidiadau a argymhellir. Ym Mhrifysgol Abertawe, mae wedi gweithio fel Cydlynydd Prosiect ar gyfer Datblygu Perfformiad Arloesi ar gyfer Clystyrau Cadwyni Cyflenwi a phrosiectau Cymunedau Ymarfer Arloesi Agored. Mae’n Ymgynghorydd Cyswllt dros Advance HE sy’n canolbwyntio ar gefnogi newid strategol a gwelliant parhaus mewn addysg uwch.

 

 

Mae Rachael yn gweithio fel y Cynorthwyydd Gweinyddol ar brosiect CEIC, sef rôl eang ac amrywiol sy’n rhychwantu sawl maes o ddyletswyddau gweinyddol. Bu Rachel yn gweithio gynt yn yr adran marchnata, recriwtio a rhyngwladol fel cynorthwyydd clercol lle ymdriniodd â chomisiynau asiantau ar gyfer recriwtio myfyrwyr yn ogystal â llu o dasgau gweinyddol a phrosiectau bach eraill. Cyn gweithio ym Mhrifysgol Abertawe, gweithiodd Rachel mewn ysgol gynradd leol am 15 mlynedd lle roedd yn Gynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch. Roedd y rôl hon yn cynnwys gwaith yn yr ystafell ddosbarth yn ogystal â chyflenwi ar gyfer amser digyswllt athrawon. Roedd hefyd yn ymgymryd â rôl Iechyd a Lles a oedd yn cynnwys gweithredu fel cydlynydd gofal iechyd, swyddog presenoldeb a swyddog cynhwysiant cymdeithasol a chlerc y Llywodraethwyr. Mae Rachael yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig (heb ymarfer) ac wedi gweithio i’r GIG yn Abertawe ac yn Llundain am 12 mlynedd. Bu’n brif nyrs ward iau cyn gadael.

 

 

Mae Richard yn swyddog cyllid a gweinyddu prosiect sydd â llawer iawn o flynyddoedd o brofiad o waith prosiect yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat yng Nghymru. Mae ei brofiad yn cynnwys addysg, technoleg gwybodaeth, rheoli gwybodaeth, rheoli ariannol a rheoli newid. Bu Richard yn gweithio am sawl blwyddyn mewn llywodraeth leol mewn nifer o adrannau, gan gynnwys Addysg a Thai cyn ymuno â gwasanaethau proffesiynol Addysg Uwch.

 

 

 

 

 

 

Mae Susan yn weinyddwr yn Nhîm CEIC ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl ac mae hefyd yn sefydlu ei busnes ei hun fel ymarferydd iechyd cyflenwol sy’n arbenigo mewn Adweitheg ac yn gweithio tuag at MRes mewn Ymchwil.