Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Ein dull gweithredu

Beth?

Beth yw ein dull gweithredu? Rhaglen 10 mis sy’n cynnwys ymgysylltu â defnyddwyr a rhanddeiliaid, gweithdai, ymweliadau â safleoedd, dysgu gweithredol, dysgu a chymorth gan gymheiriaid, cymorth arbenigol ar ffurf dosbarth meistr a mapio a chymorth gweithredu datblygu cynhyrchion newydd / atebion gwasanaeth.

Sut?

Sut ydym ni’n cyflawni ein dull gweithredu?

 • Gweithdai dysgu drwy brofiad sy’n esbonio modelau arloesi a gwybodaeth am yr Economi Gylchol i bobl.
 • Creu Cymunedau Ymarfer o fewn a rhwng rheolwyr Gwasanaeth Cyhoeddus sy’n rhoi cymorth gan gymheiriaid ac sy’n herio a hwyluso gweithio rhanbarthol.
 • Cyd-greu atebion gwasanaeth newydd o fewn y rhwydweithiau

Mae’r rhaglen yn seiliedig ar y canlynol:

 • Gweithdy sylfaenol a ‘digwyddiad dysgu drwy brofiad’ er mwyn datblygu’r Gymuned Ymarfer arloesol
 • Gweithdai misol ar egwyddorion yr Economi Gylchol, meddwl am ddylunio a damcaniaethau, adnoddau a thechnegau sy’n datblygu atebion gwasanaeth newydd; gan arwain at gyd-greu adnoddau a gweithdrefnau newydd sy’n ymateb i heriau’r Economi Gylchol a nodwyd drwy ddefnyddio prosesau datblygu cynhyrchion newydd / adnoddau atebion gwasanaeth
 • Creu a hwyluso setiau dysgu gweithredol i helpu i roi adnoddau a gweithdrefnau newydd ar waith
 • Profi a dysgu ‘ymyriadau ar y safle’ o fewn sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus a ddewisir i dreialu adnoddau a gweithdrefnau newydd
 • Ymweliadau arfer orau â sefydliadau sy’n arloesi (yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat) i ennyn hyder a datblygu gwybodaeth a sgiliau o ran ‘beth sy’n gweithio’
 • Ymweliadau ‘cyfnewid gweithle’ er mwyn darparu dysgu a chymorth un i un gan gymheiriaid
 • Creu ‘hyrwyddwyr arloesi’ ym mhob sefydliad er mwyn rhaeadru gwybodaeth a sgiliau a chynnal gweithgareddau y tu hwnt i’r rhaglen yn y Cymunedau Ymarfer
Gwnewch gais nawr

Oes gennych chi ddiddordeb ond eisiau siarad ag aelod o'r tîm?

Oes gennych chi ddiddordeb ond eisiau siarad ag aelod o'r tîm?

Cliciwch ar y ddolen isod a chwblhewch ein ffurflen Gyswllt a bydd aelod o dîm CEIC mewn cysylltiad

Cysylltwch

Heriau thematig i garfannau wedi’u cynllunio

Bydd tîm CEIC yn cyfuno grwpiau her o blith sefydliadau yn y sector cyhoeddus. Bydd y grwpiau hyn yn ystyried sut y gellir defnyddio’r economi gylchol ac egwyddorion arloesi i ddatblygu dulliau, adnoddau a phrosesau newydd mewn ymateb i’r heriau.

Mae’r heriau ar gyfer carfannau arfaethedig fel a ganlyn:

Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Carfan 1 – Arloesi Cynaliadwy

Carfan 2 – Datgarboneiddio Tai

Carfan 3 (o bosibl) – Iechyd a Llesiant

 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Carfan 1 – Datgarboneiddio Tai

Carfan 2 – Caffael

Rhagor o wybodaeth

Ein hegwyddorion allweddol

Rydym yn diffinio’r economi gylchol fel a ganlyn:

Nod economi gylchol yw ailddiffinio twf, drwy ganolbwyntio ar fuddiannau cadarnhaol i bob rhan o gymdeithas.Mae’n golygu graddol ddatgysylltu gweithgarwch economaidd oddi wrth y defnydd o adnoddau y mae pen draw iddynt, a dylunio i osgoi creu gwastraff.Mae’r model cylchol, sy’n seiliedig ar newid i ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn creu cyfalaf economaidd, naturiol a chymdeithasol.Mae’n seiliedig ar dair egwyddor:

 1.  Dylunio i osgoi creu gwastraff a llygredd
 2.   Parhau i ddefnyddio cynhyrchion a deunyddiau
 3.   Adfywio system naturiol.

(Addasiad o ddiffiniad Sefydliad Ellen MacArthur, 2020)

Bydd CEIC yn hwyluso’r endidau a benodir i gyd-greu atebion gwasanaeth newydd i heriau presennol yr Economi Gylchol y maent yn eu hwynebu.

Nod CEIC yw sbarduno cydweithredu rhyng-sefydliadol ac ymgysylltu â’r economi gylchol yn y sector cyhoeddus. Mae’r prosiect yn cryfhau partneriaethau rhyng-sefydliadol a gweithio rhanbarthol rhwng endidau. Mae’r prosiect hefyd yn anelu at gynnal a chreu cyflogaeth newydd a hefyd sbarduno cynhyrchiant a thwf yng Nghymru ar yr un pryd, gan ddatblygu atebion gwasanaeth rhanbarthol.

Yn ystod CEIC, bydd cyfranogwyr yn cael hyfforddiant ar ddatblygu nifer o ddulliau, adnoddau a phrosesau i ymgorffori egwyddorion yr economi gylchol. Bydd CEIC yn sicrhau mwy o ddealltwriaeth o’r ffordd y mae cyfranogwyr yn trosglwyddo’r wybodaeth a geir drwy gymryd rhan yn CEIC i’w sefydliad.Er mwyn annog cydweithredu rhyng-sefydliadol, bydd darpariaeth CEIC yn seiliedig ar theori dysgu cymdeithasol, lle y rhoddir pwyslais ar ‘dysgu drwy wneud’. Bydd y prosiect wedi’i seilio i raddau helaeth ar ddamcaniaethau addysg ynglŷn â chymunedau ymarfer, meddwl wrth ddylunio, dysgu gweithredol, dulliau addysgu socrataidd a myfyrio’n feirniadol. Bydd pob carfan yn ffurfio cymuned ymarfer, gan atgyfnerthu natur gydweithredol prosiect CEIC.

Mae’r agwedd ar CEIC sy’n ymwneud â’r economi gylchol yn mynd i’r afael â nifer o nodau a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Darllenwch ein blog yma i gael gwybod rhagor.

Cymunedau Arloesi Economi Gylchol (CEIC): Penderfyniadau’r Eco-god

Adfywio Systemau Naturiol

Rydym yn penderfynu y byddwn yn:

 • Cefnogi newid i ynni a deunyddiau adnewyddadwy
 • Adhawlio, cadw ac adfer iechyd y blaned

Dychwelyd adnoddau biolegol i fyd natur

Byddwn yn:

 • Gweithio gyda’n timau caffael mewnol i ddod o hyd i nwyddau a gwasanaethau sydd, lle y bo modd:

yn defnyddio ynni a deunyddiau adnewyddadwy

yn ymgorffori deunyddiau eco-gyfeillgar

 • Gweithio gyda’n rheolwyr ystadau i sicrhau bod adnoddau biolegol a gynhyrchir gan CEIC (e.e. gwastraff bwyd) yn cael eu hanfon i’w compostio neu i’w treulio’n anaerobig
 • Gwirfoddoli i fod yn rhan o fentrau bioamrywiaeth lleol megis plannu coed, glanhau traethau a chasglu sbwriel
 • Dathlu a lledaenu syniadau ac arferion da a ddatblygir gan CEIC sy’n cyfrannu at adfywio systemau naturiol

 

Bydd ein cyfranogwyr yn:

 • Dysgu am strategaethau’r economi gylchol sy’n adfywio systemau naturiol
 • Gweld a/neu glywed am enghreifftiau da yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector sy’n cynhyrchu/defnyddio ynni a deunyddiau adnewyddadwy a dychwelyd adnoddau biolegol i fyd natur (drwy, er enghraifft, compostio)
 • Ceisio gwybodaeth am gwmnïau rhanbarthol sy’n darparu/defnyddio ynni a deunyddiau adnewyddadwy, deunyddiau eco-gyfeillgar ac atebion anaerobig/compostio
 • Cael gwybod am gyfleoedd i gymryd rhan mewn mentrau bioamrywiaeth drwy wefan CEIC

Rhannu

Rydym yn penderfynu y byddwn yn:

 • Rhannu, yn ailddefnyddio ac yn estyn oes pob ased prosiect hyd y gellir
 • Annog cyfranogwyr o fewn gweithrediad CEIC i fanteisio ar gyfleoedd i rannu asedau

Mabwysiadu a hyrwyddo trefniadau rhannu dulliau teithio

Byddwn yn:

 • Gweithio gyda’n timau caffael mewnol i ddod o hyd i asedau sy’n:

Cael eu hurio neu eu prydlesu yn hytrach na’u prynu

Cael eu hailddefnyddio neu sy’n ail law

Cael eu dylunio ar gyfer parhad, cynnal a chadw neu uwchraddio

 

 • Annog trefniadau rhannu dulliau teithio (hurio beiciau, rhannu ceir, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus) ar gyfer teithio hanfodol
 • Dewis lleoliadau ar gyfer gweithdai a digwyddiadau y gellir eu cyrraedd yn hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus, lle bynnag y bo modd
 • Rhoi arweiniad ar deithio i gyfranogwyr a hwyluso trefniadau rhannu dulliau teithio ar gyfer pob un o weithdai a digwyddiadau CEIC
 • Meithrin Cymunedau Ymarfer sy’n annog prosesau rhannu gwybodaeth ac asedau eraill ar draws ffiniau sefydliadol
 • Dathlu a lledaenu syniadau ac arferion da ar gyfer rhannu asedau a ddatblygir yn ystod CEIC

Bydd ein cyfranogwyr yn:

 • Dysgu am strategaethau’r economi gylchol sy’n rhannu asedau’n effeithiol
 • Gweld a/neu glywed am enghreifftiau da yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector sy’n cynnwys rhannu, ailddefnyddio ac estyn oes asedau
 • Gweld a/neu glywed am enghreifftiau da o rannu dulliau teithio yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector
 • Gweld a/neu glywed am enghreifftiau da o asedau sy’n cael eu rhannu rhwng rhanbarthau a sefydliadau

Ceisio gwybodaeth am gwmnïau rhanbarthol sy’n cynnig atebion o ran rhannu asedau

Optimeiddio

Rydym yn penderfynu y byddwn yn:

 • Mabwysiadu arferion effeithlon o ran ynni, dŵr ac adnoddau eraill o fewn gweithrediad CEIC
 • Annog y rhai sy’n cymryd rhan yn CEIC i fabwysiadu arferion sy’n defnyddio ynni ac adnoddau’n effeithlon
 • Optimeiddio’r manteision economaidd-gymdeithasol sy’n gysylltiedig â’r economi gylchol i Gymru drwy weithio gyda busnesau lleol, y trydydd sector a sefydliadau yn y gymuned lle y bo modd

Defnyddio’r dewis mwyaf eco-gyfeillgar o ran teithio hanfodol yn y gweithrediad

Byddwn yn:

 • Gweithio gyda’n timau caffael mewnol i ddod o hyd i gynhyrchion:

–   sy’n cynnwys cyn lleied â deunydd pecynnu â phosibl neu ddim deunydd pecynnu o gwbl

–     nad oes rhaid eu cludo dros bellteroedd hir

 • Diffodd yr holl wres a goleuadau yn ein hystafelloedd pan na fydd eu hangen
 • Diffodd yr holl gyfarpar yn y swyddfa pan nad yw’n cael ei ddefnyddio
 • Lleihau’r defnydd o adnoddau traul i’r eithaf, gan gynnwys dŵr, yn ystod gweithdai a digwyddiadau
 • Dylunio poster y gellir ei ailddefnyddio ac a fydd yn para’n dda i arddangos ein heco-god mewn gweithdai, cynadleddau a digwyddiadau
 • Defnyddio dulliau teithio llesol (beicio, rhedeg neu gerdded) i gyrraedd y swyddfa neu leoliadau digwyddiadau lle y bo modd
 • Gwneud dewisiadau teithio sy’n blaenoriaethu effaith amgylcheddol yn hytrach na chyflymder (er enghraifft, dewis teithio ar fferi a thrên yn hytrach na hedfan ar gyfer teithio hanfodol dramor)
 • Monitro a chyhoeddi ôl troed carbon teithio hanfodol CEIC ac unrhyw gamau a gymerwyd i wneud iawn yn rhannol am allyriadau prosiectau
 • Rhoi cyngor ar deithio llesol i’r rhai sy’n dod i weithdai a digwyddiadau CEIC
 • Dathlu a lledaenu syniadau / arferion da a ddatblygir yn CEIC sy’n cyfrannu at y defnydd effeithlon o adnoddau, dŵr ac ynni

 

Bydd ein cyfranogwyr yn:

 • Dysgu am strategaethau’r economi gylchol sy’n optimeiddio’r defnydd o adnoddau (gan gynnwys ynni a dŵr)
 • Gweld a/neu glywed am enghreifftiau o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector sy’n optimeiddio ynni, dŵr ac adnoddau

Ceisio gwybodaeth am gwmnïau rhanbarthol a all helpu’r sector cyhoeddus i ddefnyddio adnoddau ac ynni mewn ffordd fwy

Dolennu

Rydym yn penderfynu y byddwn yn:

Sicrhau ein bod yn chwarae ein rhan i ddolennu adnoddau drwy roi arferion da ar waith i reoli’r gwastraff na allwn ei osgoi

Byddwn yn:

 • Chwilio am gyfleoedd i ailddefnyddio asedau CEIC yn lleol ar ddiwedd y gweithrediad
 • Anfon cynhyrchion addas i sefydliadau lleol i’w hailweithgynhyrchu/hailbwrpasu
 • Sicrhau bod systemau ar waith i ailgylchu ein holl ddeunyddiau ar ddiwedd eu hoes gyntaf, gan gynnwys metelau, gwydr, plastig a bwyd
 • Dathlu a lledaenu syniadau / arferion da a ddatblygir yn CEIC sy’n creu dolenni adnoddau effeithiol

 

Bydd ein cyfranogwyr yn:

 • Dysgu am strategaethau’r economi gylchol sy’n creu dolenni adnoddau ac sy’n parhau i ddefnyddio deunyddiau am gyfnodau hwy
 • Gweld a/neu glywed am enghreifftiau o sefydliadau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector sydd wedi creu gwerth o “wastraff”

Ceisio gwybodaeth am gwmnïau rhanbarthol a all gefnogi’r broses o ddolennu adnoddau drwy eu hailddefnyddio, eu hailweithgynhyrchu, eu hailbwrpasu a’u hailgylchu

Rhithio

Rydym yn penderfynu y byddwn yn:

Disylweddu gweithrediadau CEIC hyd y gellir

Byddwn yn:

 • Gwneud pob ymdrech i sicrhau gweithrediadau swyddfa ddibapur
 • Hyrwyddo gweithrediad CEIC ar-lein drwy ein gwefan
 • Defnyddio TGCh i leihau teithio at ddibenion gweithrediad CEIC i’r eithaf (cynnal cyfarfodydd, digwyddiadau hyrwyddo a gweithgareddau eraill drwy ddulliau rhithwir)
 • Chwilio am gyfleoedd i gyflwyno allbynnau CEIC mewn cynadleddau a digwyddiadau rhithwir
 • arddangos ein heco-god ar wefan CEIC
 • Dathlu a lledaenu syniadau ac arferion da a ddatblygir yn CEIC sy’n defnyddio rhithio er mwyn defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon

 

Bydd ein cyfranogwyr yn:

 • Dysgu am y rôl y mae disylweddu/rhithio yn ei chwarae yn yr economi gylchol
 • Gweld neu glywed am enghreifftiau o wasanaethau yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector sy’n defnyddio dulliau rhithio yn effeithiol
 • Ceisio gwybodaeth am gwmnïau rhanbarthol a all helpu’r sector cyhoeddus i ddisylweddu ei weithgareddau

Cyfnewid

Rydym yn penderfynu y byddwn yn:

Hyrwyddo ffyrdd newydd o wneud pethau sy’n cefnogi economi gylchol

Byddwn yn:

 • Gweithio gyda’n timau caffael i ddewis yn well, lle na allwn ddewis opsiwn cylchol – er enghraifft, technolegau carbon isel nad oes iddynt ddiwedd oes diffiniedig eto
 • Sicrhau ein bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeunyddiau, technolegau a systemau newydd sy’n cefnogi economi gylchol ac yn asesu eu perthnasedd i raglen CEIC o hyd, gan ddiweddaru ein darpariaeth a’i gwella’n barhaus
 • Derbyn na all pob proses a ddatblygir gan CEIC fod yn gylchol – a dathlu a lledaenu enghreifftiau o bob math o arloesi da gan wasanaethau cyhoeddus a ddatblygir gan CEIC

 

Bydd ein cyfranogwyr yn:

 • Dysgu am gysyniadau’r economi gylchol radical sy’n herio eu gweithgareddau beunyddiol arferol

Dysgu mewn amgylchedd sy’n hyrwyddo meddylfryd ‘mae popeth yn bosibl’, sy’n gwobrwyo creadigrwydd ac arloesedd, sy’n dathlu llwyddiant ac sy’n dysgu o fethiant