Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Ein dull gweithredu

Beth?

Beth yw ein dull gweithredu? Rhaglen 10 mis sy’n cynnwys ymgysylltu â defnyddwyr a rhanddeiliaid, gweithdai, ymweliadau â safleoedd, dysgu gweithredol, dysgu a chymorth gan gymheiriaid, cymorth arbenigol ar ffurf dosbarth meistr a mapio a chymorth gweithredu datblygu cynhyrchion newydd / atebion gwasanaeth.

Sut?

Sut ydym ni’n cyflawni ein dull gweithredu?

 • Gweithdai dysgu drwy brofiad sy’n esbonio modelau arloesi a gwybodaeth am yr Economi Gylchol i bobl.
 • Creu Cymunedau Ymarfer o fewn a rhwng rheolwyr Gwasanaeth Cyhoeddus sy’n rhoi cymorth gan gymheiriaid ac sy’n herio a hwyluso gweithio rhanbarthol.
 • Cyd-greu atebion gwasanaeth newydd o fewn y rhwydweithiau
The CEIC schematic

Mae’r rhaglen yn seiliedig ar y canlynol:

 • Gweithdy sylfaenol a ‘digwyddiad dysgu drwy brofiad’ er mwyn datblygu’r Gymuned Ymarfer arloesol
 • Gweithdai misol ar egwyddorion yr Economi Gylchol, meddwl am ddylunio a damcaniaethau, adnoddau a thechnegau sy’n datblygu atebion gwasanaeth newydd; gan arwain at gyd-greu adnoddau a gweithdrefnau newydd sy’n ymateb i heriau’r Economi Gylchol a nodwyd drwy ddefnyddio prosesau datblygu cynhyrchion newydd / adnoddau atebion gwasanaeth
 • Creu a hwyluso setiau dysgu gweithredol i helpu i roi adnoddau a gweithdrefnau newydd ar waith
 • Profi a dysgu ‘ymyriadau ar y safle’ o fewn sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus a ddewisir i dreialu adnoddau a gweithdrefnau newydd
 • Ymweliadau arfer orau â sefydliadau sy’n arloesi (yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat) i ennyn hyder a datblygu gwybodaeth a sgiliau o ran ‘beth sy’n gweithio’
 • Ymweliadau ‘cyfnewid gweithle’ er mwyn darparu dysgu a chymorth un i un gan gymheiriaid
 • Creu ‘hyrwyddwyr arloesi’ ym mhob sefydliad er mwyn rhaeadru gwybodaeth a sgiliau a chynnal gweithgareddau y tu hwnt i’r rhaglen yn y Cymunedau Ymarfer
Gwnewch gais nawr
Team work in the community

Heriau thematig i garfannau wedi’u cynllunio

Bydd tîm CEIC yn cyfuno grwpiau her o blith sefydliadau yn y sector cyhoeddus. Bydd y grwpiau hyn yn ystyried sut y gellir defnyddio’r economi gylchol ac egwyddorion arloesi i ddatblygu dulliau, adnoddau a phrosesau newydd mewn ymateb i’r heriau.

Mae’r heriau ar gyfer carfannau arfaethedig fel a ganlyn:

Dinas-Ranbarth Bae Abertawe

Carfan 1 – Arloesi Cynaliadwy

Carfan 2 – Datgarboneiddio Tai

Carfan 3 (o bosibl) – Iechyd a Llesiant

 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Carfan 1 – Datgarboneiddio Tai

Carfan 2 – Caffael

Rhagor o wybodaeth

Ein hegwyddorion allweddol

Rydym yn diffinio’r economi gylchol fel a ganlyn:

Nod economi gylchol yw ailddiffinio twf, drwy ganolbwyntio ar fuddiannau cadarnhaol i bob rhan o gymdeithas.Mae’n golygu graddol ddatgysylltu gweithgarwch economaidd oddi wrth y defnydd o adnoddau y mae pen draw iddynt, a dylunio i osgoi creu gwastraff.Mae’r model cylchol, sy’n seiliedig ar newid i ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn creu cyfalaf economaidd, naturiol a chymdeithasol.Mae’n seiliedig ar dair egwyddor:

 1.  Dylunio i osgoi creu gwastraff a llygredd
 2.   Parhau i ddefnyddio cynhyrchion a deunyddiau
 3.   Adfywio system naturiol.

(Addasiad o ddiffiniad Sefydliad Ellen MacArthur, 2020)

Bydd CEIC yn hwyluso’r endidau a benodir i gyd-greu atebion gwasanaeth newydd i heriau presennol yr Economi Gylchol y maent yn eu hwynebu.

Nod CEIC yw sbarduno cydweithredu rhyng-sefydliadol ac ymgysylltu â’r economi gylchol yn y sector cyhoeddus. Mae’r prosiect yn cryfhau partneriaethau rhyng-sefydliadol a gweithio rhanbarthol rhwng endidau. Mae’r prosiect hefyd yn anelu at gynnal a chreu cyflogaeth newydd a hefyd sbarduno cynhyrchiant a thwf yng Nghymru ar yr un pryd, gan ddatblygu atebion gwasanaeth rhanbarthol.

Yn ystod CEIC, bydd cyfranogwyr yn cael hyfforddiant ar ddatblygu nifer o ddulliau, adnoddau a phrosesau i ymgorffori egwyddorion yr economi gylchol. Bydd CEIC yn sicrhau mwy o ddealltwriaeth o’r ffordd y mae cyfranogwyr yn trosglwyddo’r wybodaeth a geir drwy gymryd rhan yn CEIC i’w sefydliad.Er mwyn annog cydweithredu rhyng-sefydliadol, bydd darpariaeth CEIC yn seiliedig ar theori dysgu cymdeithasol, lle y rhoddir pwyslais ar ‘dysgu drwy wneud’. Bydd y prosiect wedi’i seilio i raddau helaeth ar ddamcaniaethau addysg ynglŷn â chymunedau ymarfer, meddwl wrth ddylunio, dysgu gweithredol, dulliau addysgu socrataidd a myfyrio’n feirniadol. Bydd pob carfan yn ffurfio cymuned ymarfer, gan atgyfnerthu natur gydweithredol prosiect CEIC.

Mae’r agwedd ar CEIC sy’n ymwneud â’r economi gylchol yn mynd i’r afael â nifer o nodau a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Darllenwch ein blog yma i gael gwybod rhagor.