Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Creu dyfodol mwy cynaliadwy

Mae’r economi gylchol, a ddatblygwyd gan Ellen MacArthur, yn golygu ffordd newydd o feddwl. Mae safbwyntiau ‘traddodiadol’ ynglŷn â’r economi yn fwy llinol eu syniadaeth, lle y caiff cynhyrchion eu prynu, eu defnyddio ac yna’u taflu. Yn syml, system lle mae adnoddau megis deunyddiau a chyfarpar yn cael eu defnyddio, eu hailddefnyddio a’u hailbwrpasu mor effeithiol â phosibl, ac am gyhyd â phosibl, yw’r economi gylchol. Yn ein hachos ni, rydym am i’r sector cyhoeddus ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Dinas-Ranbarth Bae Abertawe weithio’n effeithiol gyda’i gilydd i ailystyried sut y caiff eu hadnoddau eu rheoli a’u rhannu mewn prosiectau newydd a rhai sydd eisoes yn mynd rhagddynt er mwyn sicrhau’r buddiannau ariannol, amgylcheddol a chymdeithasol mwyaf posibl.

Stock image on less CO2 usage

Mae enghreifftiau o ymgorffori egwyddorion cylchol yn cynnwys:

  • Caffael cynhyrchion sy’n cael eu hadnewyddu, eu hailweithgynhyrchu neu sy’n cynnwys deunyddiau eildro a/neu gynhyrchion sydd wedi’u dylunio i fod yn hirhoedlog ac i gael eu hailddefnyddio a’u hatgyweirio
  • Caffael gwasanaethau sy’n rhoi mynediad at gynhyrchion (er enghraifft, rhentu neu brydlesu dodrefn neu gyfarpar meddygol)
  • Rhoi prosesau ar waith sy’n ei gwneud yn bosibl i adnoddau megis cyfarpar a staff gael eu rhannu’n effeithiol rhwng gwahanol sefydliadau yn y sector cyhoeddus
  • Adeiladu rhwydweithiau sy’n ei gwneud yn bosibl i adnoddau yn y sector cyhoeddus megis cymhorthion meddygol, TG neu ddodrefn mewn sefydliadau eraill gael eu hailbwrpasu a’u hailddefnyddio
  • Creu partneriaethau sy’n troi gwastraff y sector cyhoeddus na ellir ei osgoi yn adnoddau i ddiwydiant arall, er enghraifft, ailbrosesu dyfeisiau meddygol PVC untro yn gynhyrchion newydd megis clymau coed
  • Llunio polisïau sy’n sicrhau y darperir gwasanaethau cyhoeddus mewn ffordd sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon (er enghraifft, canllawiau ar ôl-osod tai cymdeithasol neu ddefnyddio ynni adnewyddadwy ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus)

Mae llawer iawn o gyfleoedd posibl eraill yn yr economi gylchol a byddwn wrth ein bodd yn gweld beth yw eich syniadau chi!

Sut gall y Rhaglen CEIC eich Helpu?
Recycling image

Sefydliad Ellen MacArthur

Yn ôl Sefydliad Ellen MacArthur, mae economi gylchol yn anelu at ailddiffinio twf, gan ddefnyddio hynny i greu buddiannau cymdeithasol ehangach. Mae’r economi gylchol yn golygu dylunio system i osgoi creu gwastraff, canolbwyntio ar broses o bontio tuag at ffynonellau ynni adnewyddadwy a chreu cyfalaf economaidd, naturiol a chymdeithasol.

Mae’n seiliedig ar dair egwyddor:

  • Dylunio i osgoi creu gwastraff a llygredd
  • Parhau i ddefnyddio cynhyrchion a deunyddiau
  • Adfywio systemau naturiol

 

Rhagor o wybodaeth