Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Amserlen Gweithdai CEIC

*Gall unrhyw ddyddiad newid

Digwyddiadau Dysgu Drwy Brofiad Prifysgol Abertawe

Mae CEIC bellach wedi cwblhau dau Ddigwyddiad Dysgu Drwy Brofiad (ELE’s) llwyddiannus.

Cafodd y ddau eu cynnal yng Nhwrt Colman ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros ddau ddiwrnod ac un noson.

Y nod yw annog cyfranogwyr i feddwl yn wahanol, edrych ar arloesi a dechrau gweithio ar y cyd ag eraill y tu allan i’w Sefydliad.

Erbyn diwedd yr ail ddiwrnod roedd Cymunedau Maes yn cael eu ffurfio gyda chynrychiolwyr o wahanol sefydliadau a rhanbarthau. Roedd llawer o’r cyfranogwyr yn trefnu i gysylltu â’i gilydd i rannu syniadau a gweithio ar heriau cyn dyddiau nesaf y garfan ym mis Medi.

Mae’r sefydliadau a fynychodd y Digwyddiadau Dysgu Drwy Brofiad hyn wedi cynnwys:

Cyngor Sir Gaerfyrddin; Heddlu Dyfed Powys; Cyngor Abertawe; Cyngor Sir Benfro; Tai Arfordirol; Tai Tarian; Cymdeithas Tai Teulu ac Uno’r undeb

Mae’r adborth o’r rhain wedi bod yn hynod gadarnhaol.

Beth wnaethoch chi ei ddysgu o’r digwyddiad?

“Herio fy rhagdybiaeth a’m safbwyntiau fy hun. Gwerth cydweithredu yn erbyn gwneud pethau ar eich pen eich hun, datblygu cynnyrch yn erbyn datblygu gwasanaeth. Cefais hefyd y profiad gwerthfawr o ddysgu beth mae eraill ar y grŵp yn ceisio mewn ymateb i heriau dad-garoneiddio ac ymgorffori cynaliadwyedd a meddwl economi gylchol. ”

“Prosesau strwythuredig i fod yn berthnasol, yn enwedig trwy ymarfer waled. Mor hawdd gweithio o ragdybiaethau, ond tanlinellodd bwysigrwydd cyfranogiad defnyddiwr terfynol, ynghyd â phrofi yn ystod y broses arloesi a chynhyrchu. Nid ydym yn gwneud digon o hyn, ond nawr o wybod y broses, byddwn yn ceisio ymgorffori ymarfer. ”

 

Ym mha ffyrdd ydych chi’n meddwl y gallech chi ddefnyddio’r dysgu hwnnw yn ymarferol?

“Trwy fy nealltwriaeth i, byddaf yn gallu dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau yn y sefydliad, sicrhau newid cadarnhaol a gobeithio dileu gwastraff o’r broses. Byddaf yn ymgorffori llawer o’r hyn rydw i wedi’i ddysgu dros y 2 ddiwrnod a’r rhaglen ei hun yn ein Strategaeth Datgarboneiddio Tai a Chynhesrwydd Fforddiadwy. ”

Profiad o’r digwyddiad

“Byddwn i wedi caru wythnos ohoni!!”

“Roeddwn i’n meddwl bod y sesiynau’n wych, fe wnes i fwynhau’r 2 ddiwrnod yn fawr, roeddwn i’n teimlo bod fy meddwl wedi bod yn fwrlwm o syniadau o’i herwydd – roedd yr hwyluswyr i gyd yn wych, ac yn hynod hael gyda’u hamser, eu mewnwelediadau a’u gwybodaeth, ac roedd y sesiynau’n hamddenol eto wedi’i gydlynu’n dda. ”

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Carfan 3

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Carfan 4

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Carfan 5

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Carfan 6

Rhanbarth Bae Abertawe – Carfan 4