Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Amserlen Gweithdai CEIC

*Gall unrhyw ddyddiad newid

Digwyddiadau Dysgu Drwy Brofiad Prifysgol Abertawe

Mae CEIC bellach wedi cwblhau dau Ddigwyddiad Dysgu Drwy Brofiad (ELE’s) llwyddiannus.

Cafodd y ddau eu cynnal yng Nhwrt Colman ym Mhen-y-bont ar Ogwr dros ddau ddiwrnod ac un noson.

Y nod yw annog cyfranogwyr i feddwl yn wahanol, edrych ar arloesi a dechrau gweithio ar y cyd ag eraill y tu allan i’w Sefydliad.

Erbyn diwedd yr ail ddiwrnod roedd Cymunedau Maes yn cael eu ffurfio gyda chynrychiolwyr o wahanol sefydliadau a rhanbarthau. Roedd llawer o’r cyfranogwyr yn trefnu i gysylltu â’i gilydd i rannu syniadau a gweithio ar heriau cyn dyddiau nesaf y garfan ym mis Medi.

Mae’r sefydliadau a fynychodd y Digwyddiadau Dysgu Drwy Brofiad hyn wedi cynnwys:

Cyngor Sir Gaerfyrddin; Heddlu Dyfed Powys; Cyngor Abertawe; Cyngor Sir Benfro; Tai Arfordirol; Tai Tarian; Cymdeithas Tai Teulu ac Uno’r undeb

Mae’r adborth o’r rhain wedi bod yn hynod gadarnhaol.

Beth wnaethoch chi ei ddysgu o’r digwyddiad?

“Herio fy rhagdybiaeth a’m safbwyntiau fy hun. Gwerth cydweithredu yn erbyn gwneud pethau ar eich pen eich hun, datblygu cynnyrch yn erbyn datblygu gwasanaeth. Cefais hefyd y profiad gwerthfawr o ddysgu beth mae eraill ar y grŵp yn ceisio mewn ymateb i heriau dad-garoneiddio ac ymgorffori cynaliadwyedd a meddwl economi gylchol. ”

“Prosesau strwythuredig i fod yn berthnasol, yn enwedig trwy ymarfer waled. Mor hawdd gweithio o ragdybiaethau, ond tanlinellodd bwysigrwydd cyfranogiad defnyddiwr terfynol, ynghyd â phrofi yn ystod y broses arloesi a chynhyrchu. Nid ydym yn gwneud digon o hyn, ond nawr o wybod y broses, byddwn yn ceisio ymgorffori ymarfer. ”

 

Ym mha ffyrdd ydych chi’n meddwl y gallech chi ddefnyddio’r dysgu hwnnw yn ymarferol?

“Trwy fy nealltwriaeth i, byddaf yn gallu dylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau yn y sefydliad, sicrhau newid cadarnhaol a gobeithio dileu gwastraff o’r broses. Byddaf yn ymgorffori llawer o’r hyn rydw i wedi’i ddysgu dros y 2 ddiwrnod a’r rhaglen ei hun yn ein Strategaeth Datgarboneiddio Tai a Chynhesrwydd Fforddiadwy. ”

Profiad o’r digwyddiad

“Byddwn i wedi caru wythnos ohoni!!”

“Roeddwn i’n meddwl bod y sesiynau’n wych, fe wnes i fwynhau’r 2 ddiwrnod yn fawr, roeddwn i’n teimlo bod fy meddwl wedi bod yn fwrlwm o syniadau o’i herwydd – roedd yr hwyluswyr i gyd yn wych, ac yn hynod hael gyda’u hamser, eu mewnwelediadau a’u gwybodaeth, ac roedd y sesiynau’n hamddenol eto wedi’i gydlynu’n dda. ”

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Carfan 1

Fformat
Pwnc
Disgrifiad
Dyddiad
Cyfarfod(ydd) Cwmpasu
Asesu Her(iau)’r grŵp
Adnabod a choethi heriau
22.4.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 1 Economi Gylchol
Egwyddorion ac arferion y rhaglen.
11.5.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 2 Arloesi
Cymunedau Ymarfer (CY) a’r Agenda Dysgu
8.6.21
Taith Breswyl
Digwyddiad Dysgu Arbrofol
Offerynnau ac Egwyddorion arloesi.  Ffurfio CY
23+24.6.21
Gweithdy 1
Arloesi
Economi Gylchol
Cyflwyniad a sefydlu sylfaen gwybodaeth a rhennir
14.7.21
Gweithdy 2
Dylunio Gwasanaethau Newydd
Offerynnau datrys a thechnegau Dylunio Gwasanaethau Newydd
15.9.21
Gweithdy 3
Gweithdy Mapio Ymarferol
Tirweddau Arloesi ac offerynnau creu datrysiad
13.10.21
Gweithdy 4
Datblygu Datrysiadau
Datrys Problemau ac Ymchwil Gweithredu
11.11.21
Gweithdy 5
Gwella Datrysiadau
Prototeipio ac adrifo datrysiadau
8.12.21
Gweithdy 6
Darparu Datrysiadau
Mesur Llwyddiant
12.1.22
Cynhadledd Effaith Chwemisol
Adfyfyrio a Dysgu
Cynhadledd Arloesi.  Rhannu Dysgu
Chwefror /Mawrth 22

Rhanbarth Bae Abertawe – Carfan 1

Fformat
Pwnc
Disgrifiad
Dyddiad
Cyfarfod(ydd) Cwmpasu
Asesu Her(iau)’r grŵp
Adnabod a choethi heriau
25.3.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 1 Economi Gylchol
Egwyddorion ac arferion y rhaglen.
29.4.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 2 Arloesi
Cymunedau Ymarfer (CY) a’r Agenda Dysgu
13.5.21
Taith Breswyl
Digwyddiad Dysgu Arbrofol
Offerynnau ac Egwyddorion arloesi.  Ffurfio CY
30.6.21 + 1.7.21
Gweithdy 1
Arloesi
Economi Gylchol
Cyflwyniad a sefydlu sylfaen gwybodaeth a rhennir
9.9.21
Gweithdy 2
Dylunio Gwasanaethau Newydd
Offerynnau datrys a thechnegau Dylunio Gwasanaethau Newydd
22.10.21
Gweithdy 3
Gweithdy Mapio Ymarferol
Tirweddau Arloesi ac offerynnau creu datrysiad
25.11.21
Gweithdy 4
Datblygu Datrysiadau
Datrys Problemau ac Ymchwil Gweithredu
16.12.21
Gweithdy 5
Gwella Datrysiadau
Prototeipio ac adrifo datrysiadau
20.1.21
Gweithdy 6
Darparu Datrysiadau
Mesur Llwyddiant
10.2.21
Cynhadledd Effaith Chwemisol
Adfyfyrio a Dysgu
Cynhadledd Arloesi.  Rhannu Dysgu
Chwefror /Mawrth 22

Rhanbarth Bae Abertawe – Carfan 2

Fformat
Pwnc
Disgrifiad
Dyddiad
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 1 Economi Gylchol
Egwyddorion ac arferion y rhaglen.
20.5.21
Cyflwyniad (rhithiol)
Hanner Diwrnod Sefydlu 2 Arloesi
Cymunedau Ymarfer (CY) a’r Agenda Dysgu
10.6.21
Taith Breswyl
Digwyddiad Dysgu Arbrofol
Offerynnau ac Egwyddorion arloesi.  Ffurfio CY
7+8.7.21
Gweithdy 1
Arloesi
Economi Gylchol
Cyflwyniad a sefydlu sylfaen gwybodaeth a rhennir
16.9.21
Gweithdy 2
Dylunio Gwasanaethau Newydd
Offerynnau datrys a thechnegau Dylunio Gwasanaethau Newydd
14.10.21
Gweithdy 3
Gweithdy Mapio Ymarferol
Tirweddau Arloesi ac offerynnau creu datrysiad
18.11.21
Gweithdy 4
Datblygu Datrysiadau
Datrys Problemau ac Ymchwil Gweithredu
9.12.21
Gweithdy 5
Gwella Datrysiadau
Prototeipio ac adrifo datrysiadau
13.1.22
Gweithdy 6
Darparu Datrysiadau
Mesur Llwyddiant
17.2.22
Cynhadledd Effaith Chwemisol
Adfyfyrio a Dysgu
Cynhadledd Arloesi.  Rhannu Dysgu
Chwefror /Mawrth 22