Sgipiwch I'r Prif Gynnwys

Cwestiynau Cyffredin

Prosiect wedi’i ariannu’n llawn ac wedi’i arwain gan ymarferwyr yw Cymunedau Arloesi Economi Gylchol (CEIC). Mae gan yr ymarferwyr flynyddoedd lawer o brofiad ar y cyd sy’n rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r arbenigedd i sefydliadau yn y sector cyhoeddus ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Dinas-Ranbarth Bae Abertawe nodi a datrys heriau cyffredin ar y cyd. Mae ein dull gweithredu yn annog cyfranogwyr i weld yr heriau o safbwynt economi gylchol – sut y gallwn roi atebion ar waith sy’n effeithlon o ran adnoddau, yn gadarn ac yn garbon isel drwy ddyluniad? Mae’r prosiect yn cynnwys 14 o raglenni, y mae pob un ohonynt yn rhedeg dros 10 mis sy’n cynnwys cyfuniad o weithdai rhithwir a gweithdai ffisegol, ymweliadau â safleoedd, dysgu gweithredol a gweithgareddau cymorth gan arbenigwyr. Caiff saith eu cynnal ym Mhrifysgol Abertawe a saith ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, a fydd yn rhedeg hyd at 2023.

Grwpiau o bobl o’r un anian (Cymunedau Ymarfer) o’r sector cyhoeddus yng Nghymru sy’n rhannu heriau cyffredin ac sydd â chymhelliant i gydweithio i’w datrys yw ein Cymunedau Arloesi.

Drwy fabwysiadu economi gylchol, gall hynny helpu’r sector cyhoeddus i gyflawni buddiannau ariannol, amgylcheddol a chymdeithasol a’i rwymedigaethau statudol i leihau ei ôl troed carbon. Drwy fabwysiadu dull economi gylchol, mae’n hynny’n gwella gallu’r sefydliad i roi arferion gorau ar waith, gan arwain at lai o effaith amgylcheddol a chostau. Mae’n annog sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus i edrych ar y ffordd y maent yn ailddefnyddio, yn ailweithgynhyrchu ac yn ailbwrpasu eitemau a fyddai fel arfer yn cael eu rhoi mewn safleoedd tirlenwi. Gall hefyd gyfrannu tuag at ddatgarboneiddio’r sector cyhoeddus a rhoi tystiolaeth i ddangos sut mae sefydliad yn cyflawni nodau “Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”

Bydd y rhaglen yn creu cymunedau ymarfer (rhwydweithiau) arloesi cydweithredol mewn nifer o sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus yn rhanbarth y de sy’n hwyluso ac yn hyrwyddo gweithio rhanbarthol ac yn galluogi sefydliad i ddatrys problemau sy’n bodoli eisoes. Bydd yn gwella gwybodaeth a sgiliau arloesi a all sbarduno cynhyrchiant a gwella gallu unigolion a sefydliadau i arloesi.

Wrth i’n prosiect fynd rhagddo, byddwn yn ychwanegu mwy o astudiaethau achos sy’n dangos hyn yn ymarferol.

Mae’r rhaglen wedi’i hanelu at sefydliadau yn y sector cyhoeddus yn bennaf. Ond gallwn gynnwys nifer bach o sefydliadau o’r trydydd sector ym mhob carfan, yn seiliedig ar eu gwerth i’r problemau y mae’r garfan eisoes yn mynd i’r afael â nhw.

Nid oes unrhyw gost i’r cyfranogwr na’i sefydliad.Mae’r rhaglen wedi’i hariannu’n llawn gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae’r rhaglen yn gofyn i gyfranogwyr ddarparu arian cyfatebol mewn nwyddau (amser) gyda chefnogaeth eu sefydliad ar ffurf tystiolaeth o’r amser a dreuliwyd ar y rhaglen.[RG11]  Defnyddir pob awr y mae cyfranogwyr yn ei threulio yn gweithio ar y rhaglen, naill ai drwy fynd i weithdai neu weithgareddau datblygu yn eu sefydliad fel tystiolaeth. Os bydd cyfranogwr yn neilltuo dau ddiwrnod ym mhob un o’r 10 mis (10% o’i oriau cytundebol), cyfrifir gwerth yr oriau hyn yn seiliedig ar gyflog ac fe’i defnyddir fel tystiolaeth o arian cyfatebol.

Mae rhaglen CEIC wedi’i hanelu’n bennaf at arweinwyr a rheolwyr endidau yn y sector cyhoeddus ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Dinas-Ranbarth Bae Abertawe. Drwy gynnwys arweinwyr a rheolwyr, mae hynny’n rhoi’r cyfle gorau i’r garfan sicrhau bod eu datblygiadau arloesol yn cael eu rhoi ar waith o fewn y sefydliadau.Fodd bynnag, gwyddom fod llawer o gyfyngiadau ar amser arweinwyr a rheolwyr – a bod cymunedau arloesi yn gweithio orau pan fyddant yn cynnwys pobl sy’n llawn cymhelliant a brwdfrydedd. Am y rheswm hwn, os credwch fod gennych rywbeth i’w cynnig i CEIC, cysylltwch â ni! Y cyfan a geisiwn yw bod eich rheolwr yn cefnogi’n ffurfiol eich cyfranogiad yn y rhaglen.

Nac oes, ond dylech fod yn ymwybodol mai rhaglen 10 mis yw CEIC, sy’n cynnwys cyfres o weithgareddau wedi’u trefnu, y mae rhai ohonynt yn rhedeg dros sawl diwrnod. Bydd hefyd yn cynnwys ymweliadau â safleoedd. Fel rhan o’r rhaglen, bydd angen amser arnoch pan fyddwch yn ôl yn eich sefydliad i dreialu newidiadau a’u rhoi ar waith. Rydym yn amcangyfrif y bydd angen neilltuo dau ddiwrnod y mis o leiaf a gofynnwn fod eich sefydliad yn rhoi tystiolaeth o hyn ar ffurf llythyr secondio sy’n caniatáu i chi dreulio 10% o’ch amser ar y rhaglen am 10 mis.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth am y rhaglen o weithgareddau siaradwch â ni ac yna siaradwch â’ch rheolwr.

Cymryd rhan mewn cymuned ymarfer arloesi sy’n gyfres o weithdai, ymweliadau â safleoedd, dysgu gweithredol, dysgu gan gymheiriaid a gweithgareddau cymorth gan arbenigwyr. Yn ystod y cyfnod hwn o gyswllt cyfyngedig rhwng pobl, efallai y caiff y rhaglen ei chyflwyno drwy gyfuniad o weithgareddau rhithiwr a rhai ffisegol yn unol â chanllawiau’r llywodraeth. Mae CEIC yn defnyddio proses meddwl wrth ddylunio; i ddechrau, bydd yn cynnwys ‘digwyddiad deuddydd dysgu drwy brofiad’ sy’n cyflwyno cysyniadau meddwl wrth ddylunio ac yn ystyried yr economi gylchol yn fanylach. Yma, byddwch yn dechrau ffurfio’ch cymuned arloesi.

Bob mis, bydd gweithdy yn canolbwyntio ar agwedd wahanol ar y broses meddwl wrth ddylunio:

  • Empathi – lle rydych yn ystyried y rhanddeiliaid gwahanol wrth ystyried problem ac ymgysylltu â nhw i gasglu a chysoni safbwyntiau lluosog ar y broblem.
  • Diffinio – lle rydych yn profi’ch tybiaethau cychwynnol yn erbyn safbwyntiau rhanddeiliaid ac ail-lunio’r broblem o safbwynt defnyddiwr.
  • Syniadu – lle rydych yn cyd-greu sawl ffordd o fynd i’r afael â’r broblem, y bydd pob un ohonynt yn ymgorffori syniadau’r economi gylchol, ac yna’n dewis y rhai mwyaf addawol ar y cyd.
  • Prototeipio – lle rydych yn creu modelau ffisegol a meddyliol cyflym o’ch datblygiadau arloesol.
  • Profi – pan fyddwch yn ymgysylltu â’ch rhanddeiliaid i brofi a chyd-ddatblygu syniadau ‘ar y safle’ a dysgu sut i dderbyn llwyddiant neu fethiant.
  • Asesu – mae hyn yn cynnwys ystyried i ba raddau y mae eich ateb arfaethedig yn cyflawni eich amcanion/nodau terfynol.
  • Iteru – lle rydych yn ddigon dewr i gael gwared ar gysyniadau, mynd yn ôl i’r cychwyn cyntaf a chyflwyno syniadau newydd ar adegau gwahanol yn y broses.

Cefnogir y gweithdai gan ymweliadau ‘arferion da’ â sefydliadau arloesol lle y byddwch yn dysgu sut y darganfuont beth sy’n gweithio a chyfnewid rhaglenni rhwng partneriaid CEIC er mwyn eich helpu i ddeall sut mae pethau’n gweithio yn eu sefydliad nhw.

Ar ddiwedd pob gweithdy, byddwn yn gosod tasgau paratoi ar gyfer yr un nesaf, y byddwch yn eu cyflawni gyda phobl eraill yn eich carfan fel rhan o ‘set dysgu gweithredol’.

Mae CEIC yn rhedeg dros 10 mis. Bob mis, bydd angen i chi neilltuo diwrnod ar gyfer y gweithdy a diwrnod ar gyfer gweithgareddau gweithredu, sy’n gysylltiedig â datblygu’r ateb gwasanaeth newydd a’r gweithgareddau ymchwil cysylltiedig yn eich sefydliad.

Gall cyfranogwyr gyflwyno gwaith cwrs asesu ychwanegol i gyflawni un modiwl Lefel Meistr (lefel 7). Drwy gyflawni’r modiwl hwn gallai cyfranogwyr ymuno â rhaglen Meistr ym Mhrifysgol Abertawe neu Brifysgol Metropolitan Caerdydd. Caiff hyn ei gyflawni yn ychwanegol at raglen CEIC. Gofynnwch os hoffech gael rhagor o fanylion.

Bydd y garfan gyntaf yn dechrau yn ystod chwarter cyntaf 2021 ac rydym yn anelu at redeg dwy garfan y flwyddyn tan ganol 2023.

Byddwn yn gofyn i chi ddod i ddigwyddiad cipolwg ymlaen llaw er mwyn i chi gael amcan o sut beth fydd cymryd rhan yn y rhaglen. Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwn yn gwneud i chi ddechrau meddwl am eich sefydliad a ble y byddwch am ymgorffori egwyddorion yr economi gylchol.

Oes, rydym am i’n holl aelodau ymrwymo i ddod i bob diwrnod gweithdy er mwyn sicrhau y gall pob carfan ddatblygu atebion gwasanaeth newydd cadarn.

Na allant, mae llwyddiant cymunedau ymarfer yn seiliedig ar gymorth gan gymheiriaid a her gan gymheiriaid. Felly, dylai’r un bobl fod yn bresennol drwy gydol y rhaglen.

Y cam cyntaf yn y broses gofrestru yw cwblhau ffurflen Datgan Diddordeb syml, sydd ar gael ar ein gwefan neu yma https://swansea.onlinesurveys.ac.uk/ceic-eoi

Unwaith y byddwn wedi casglu diddordeb cyfranogwyr, byddwn yn datblygu carfannau â themâu cyffredin ac yn dechrau pennu dyddiadau (cewch eich hysbysu am ddyddiadau posibl ymhell cyn y bydd angen i chi fod yn bresennol). Unwaith y byddwn wedi cadarnhau ac wedi cytuno ar hyn, byddwn yn gofyn i gyfranogwyr gwblhau ffurflen gofrestru fanylach cyn y bydd angen iddynt fod yn bresennol, i gynnwys llythyr cyfranogi llofnodedig a chytundeb i neilltuo dau ddiwrnod y mis ar gyfer y rhaglen. Noder: ni fydd angen i chi ddarparu’r un wybodaeth ddwywaith.Caiff yr holl ddata eu defnyddio a’u storio yn unol â gofyniad y GDPR.